00 Obestämt material

000 Obestämt material

10 Orientering- Referenssystem

101 Identifikation
102 Kartor
103 Ortnamn
104 Ordlistor
105 Kulturöversikter
106 Kodade data
107 Ledartefakter

11 Källor

111 Källor
112 Rådfrågade källor
113 Bibliografier
114 Kommentarer
115 Sagesmän
116 Texter
117 Primärt fältmaterial
118 Skönlitteratur
119 Föremålssamlingar och arkiv

12 Metod

121 Teoretisk orientering
122 Praktiska förberedelser
123 Observation
124 Intervjuer
125 Test- och frågelistor
126 Insamlings- och uppteckningsmetod
127 Historisk forskning
128 Bearbetning av primärdata
129 Arkeologiska undersökningsmetoder

13 Geografi och Natur

131 Geografisk belägenhet, samt kartor
132 Klimat
133 Topografi och geologi
134 Jordmån
135 Mineralresurser
136 Fauna
137 Flora
138 Ekologi, samt påverkan på kulturlager

14 Människans Biologi

141 Antropometri
142 Somatologi
143 Genetik
144 Raser
145 Ontogenetiska data
146 Näringstillförsel
147 Fysiologiska data

15 Beteende och Personlighet

151 Sinnen
152 Drifter och känslor
153 Beteendemekanismer
154 Anpassningsprocesser
155 Personlighetsutveckling
156 Människan som samhällsvarelse
157 Personlighetsdrag
158 Störningar i personligheten
159 Levnadsbeskrivningar

16 Demografi

161 Folkmängd och folkbokföring
162 Befolkningens sammansättning
163 Födelsestatistik
164 Sjukdomsstatistik
165 Dödlighetsstatistik
166 Flyttning inom landet
167 Invandring och utvandring
168 Befolkningspolitik

17 Arkeologi och historia

171 Kulturspridning
172 Arkeologi
173 Traderad historia
174 Historia
175 Skriftliga källor
176 Kulturförändringar
177 Lokalhistoria
178 Kulturgeografi
179 Ekonomisk historia

18 Kulturen som helhet

181 Kulturens allmänna karaktär
182 Kulturen i funktion
183 Normer
184 Delaktighet i kulturen
185 Kulturens mål
186 Gruppidentitet

19 Språk och Dialekt

191 Tal
192 Ordförråd och ordlistor
193 Grammatik
194 Ljudlära
195 Sociolingvistik
196 Semantik
197 Språk
198 Dialekt
199 Ortnamn

20 Kommunikation

201 Åtbördor och tecken
202 Signaler och budbärare
203 Förmedling av nyheter och information
204 Tidningspress
205 Postväsen
206 Telefon, telegraf och datakommunikation
207 Radio och television
208 Allmänna opinionen
209 Närhet och avstånd

21 Dokumentation

211 Hjälpmedel för minnet
212 Skrift
213 Tryckning
214 Publicering och förlagsverksamhet
215 Fotografering
216 Ljudarkivering
217 Arkiv, bibliotek och museer
218 Skriv- och tryckerihjälpmedel
219

22 Samlande Jakt och Fiske

221 Årscykeln
222 Insamling av ätbart
223 Fågeljakt
224 Jakt och fångst till lands
225 Jakt på havsdjur
226 Fiske
227 Fiskeutrustning och tillbehör (används inte)
228 Vattenbruk
229

23 Husdjursskötsel

231 Husdjur, sällskapsdjur och pälsdjur
232 Vetrinärmedicin och avel
233 Herdeväsen
234 Mjölkhushållning
235 Fjäderfäskötsel
236 Ullproduktion
237 Animala biprodukter
238 Köttproduktion

24 Jordbruk

241 Jordbruk i allmännhet
242 Jordbrukslära
243 Spannmålsodling
244 Grönsaks- och rotfruktsodling
245 Odling av träd och buskar
246 Foderväxtodling och fodertäkt
247 Prydnadsväxtodling
248 Textilväxtodling
249 Specialodlingar

25 Födans behandling

251 Tillvaratagande, konservering och förvaring av mat i hemmet
252 Matberedning i hemmet
253 Slakteri och charkuteriindustri
254 Frysindustri
255 Konservindustri
256 Kvarnar och bagerier
257 Sötvaruindustri
258 Livsmedelindustri i allmännhet
259 Livsmedelskontroll

26 Födans förtäring

261 Hunger och mättnad
262 Kosthåll
263 Kryddor
264 Servering och förtäring
265 Yrkesmässig mathållning
266 Kannibalism

27 Drycker och njutningsmedel

271 Törst
272 Drycker
273 Alkoholhaltiga drycker (Används inte)
274 Dryckesvaruindustri
275 Utskänkning av drycker
276 Tobak, narkotika, droger
277 Tobaksindustri
278 Läkemedel

28 Textil, Skinn och Fibrer

281 Skinn- och läderbearbetning
282 Skin och läderindustri
283 Repslageri
284 Knutar och surrningar
285 Flätarbeten
286 Textila tekniker
287 Tyg av ospunnet material
293 Dräkttillbehör
294 Sömnad och dräkttillverkning
295 Konfektions- och skoindustri
296 Textil- och skovård
288 Textilindustri
289 Papperstillverkning

29 Dräkt

291 Dräkt
292 Speciella plagg (Används inte)

30 Kroppens prydnande och vård

301 Smycken
302 Personlig kropps- och skönhetsvård
303 Tillverkning av toalettsaker och skönhetsmedel
304 Tatuering och stympning
305 Yrkesmässig skönhetsvård
306 Yrkesmässig smycketillverkning

31 Utnyttjande av naturtillgångar

310
311 Markanvändning
312 Vattenförsörjning
313 Skogsbruk och skogsindustri
314 Skogsprodukter utom trävaror
315 Olje- och gastillgångar och andra fossila bränslen
316 Bergsbruk och stenbrytning
317 Särskilda naturtillgångar
318 Miljövärden

32 Bearbetning av råämnen

321 Bearbetnig av ben, horn och skal
322 Träbearbetning
323 Keramik- och glastillverkning
324 Stenhuggeri
325 Metallurgi och metallografi
326 Metallhantverk
327 Järnbruk
328 Metallindustri, övrig

33 Byggteknik, Planering och anläggning

331 Byggnadskonstruktion
332 Markplanering
333 Murning och gjutning
334 Stålkonstruktion
335 Timring och byggnadssnickeri
336 Rörläggningsarbete
337 Elinstallation
338 Bygghantverk, övriga
339 Byggvaruindustri

34 Byggnader

341 Arkitektur
342 Bostäder
343 Uthus och ekonomibyggnader
344 Offentliga byggnader
345 Byggnader för nöjen och idrott
346 Byggnader för religionsutövning, undervisning och kultur
347 Affärs- och kontorsbyggnader
348 Industrianläggningar
349 Diverse byggnader och anläggningar

35 Utrustning och skötsel av byggnader

351 Tomt och trädgård
352 Möbler och mattor
353 Heminredning och möblering
354 Värme och lyse
355 Byggnadsutrustning och byggnadsdetaljer
356 Hemmets underhåll och vård
357 Tjänstefolk
358 Underhåll av övriga byggnader

36 Bebyggelse

361 Bebyggelsemönster
362 Bostadsförhållanden
363 Gator och trafik
364 Renhållning (Används inte)
365 Offentlig service
366 Butiker och andra kommersiella inrättningar
367 Parker
368 Offentligt tillhandahållande av specialtjänster. (Används inte)
369 Livet i staden och på landet

37 Energi

371 Energikällors utnyttjande
372 Eld
373 Ljus
374 Värme
375 Värmekraft
376 Vattenkraft
377 Elkraft
378 Kärnkraft
379 Andra kraftkällor

38 Kemisk industri

381 Allmän kemisk industri och forskning
382 Petrokemisk och kolvaruindustri
383 Gummiindustri
384 Syntetvaruindustri
385 Rent kemisk industri
386 Färg- och lacktillverkning
387 Gödningsmedelsindustri
388 Tvättmedels- och fettämnesindustri
389 Sprängämnesindustri

39 Verkstadsindustri

391 Järnmanufakturindustri
392 Maskinindustri
393 Elektromekanisk och elektronisk industri
394 Vitvaruindustri
395 Optisk industri
396 Skeppsbyggeri
397 Järnvägsindustri
398 Fordonstillverkning
399 Flygindustri

40 Maskiner

401 Mekanik
402 Industrimaskiner
403 Elmaskiner och elartiklar
404 Hushållsmaskiner
405 Maskiner för vägning, mätning och registrering
406 Maskiner för materialförflyttning
407 Jordbruksmaskiner
408 Datorteknik

41 Redskap och verktyg

410
411 Vapen
412 Redskap i allmänhet
413 Specialredskap (Används inte)
414 Järnhandelsvaror
415 Kärl och behållare
416 Tekniska hjälpmedel
417 Ställningar och stängsel

42 Ägande

421 Ägandesystem
422 Lösegendom
423 Fast egendom
424 Immateriell egendom
425 Förvärv och frånträdande av egendom
426 Lån
427 Hyra och arrende
428 Arv
429 Egendomsförvaltning

43 Utbyte av varor och tjänster

430
431 Gåva
432 Köp och försäljning
433 Produktion och tillgång
434 Inkomst och efterfrågan
435 Pris och värde
436 Betalningsmedel
437 Former för handelsutbyte
438 Inrikeshandel
439 Utrikeshandel

44 Försäljning och marknadsföring

441 Affärsverksamhet
442 Partihandel
443 Detaljhandel
444 Detaljister(Används inte)
445 Kommersiella serviceinrättningar
446 Försäljningsarbete och reklam
447 Reklam (Används inte)

45 Finansväsen

451 Bokföring
452 Kreditväsen
453 Bankväsen
454 Sparande och investering
455 Spekulation
456 Försäkringsväsen
457 Valutamarknad
458 Konjunkturer

46 Arbetsmarknad

461 Arbete och fritid
462 Arbetsfördelning mellan könen
463 Yrkesspecialisering
464 Arbetskraft : tillgång och efterfrågan
465 Lön och ersättning
466 Arbetsvillkor
467 Organisationer inom arbetslivet
468 Fackliga uppgörelser
469 Arbetsmarknadsåtgärder

47 Affärs och industriorganisationer

471 Ägande och nyttjande av kapital
472 Enskild företagsamhet
473 Bolagsformer
474 Kooperation
475 Statlig företagsamhet
476 Arbetsbyte och gemensamhetsarbete
477 Konkurrens

48 Resor och transporter

481 Personförflyttning genom egen kraft
482 Bärande och packdon
483 Tyngdförflyttning genom mänsklig kraft
484 Resande och turism
485 Hotell och annan reseservice
486 Överhetliga reseföreskrifter
487 Färdvägar
488 Godsmagasinering
489 Godstransport

49 Transport till lands

491 Vägväsen
492 Transport med djur
493 Fordon
494 Vägtransporter
495 Service vid landsvägar
496 Järnvägsnät
497 Spårbunden transport
498 Stationer och stationsservice
499 Väg- och järnvägsbyggande

50 Sjö- och Luftfart

501 Båtar och fartyg
502 Sjöfart och sjötransport
503 Byggande av vattenvägar
504 Hamnväsen
505 Sjötransport
506 Flyg
507 Flygning
508 Flygfält och flygtjänst
509 Flygtransport

51 Levnadsstandard och Levnadsvanor

511 Levnadsstandard
512 Dygnsrytm
513 Sömn
514 Utsöndring
515 Personlig renlighet
516 Rörelseschema
517 Fritiden och dess bruk

52 Fritidssysselsättningar

521 Konversation
522 Humor
523 Hobbies
524 Lekar och spel
525 Spel om pengar
526 Motion och idrott
527 Högtider och festdagar
528 Ferier och semester
529 Anordningar för rekreation

53 Konst

531 Konsthantverk och formgivning
532 Bildkonst
533 Musik
534 Musikinstrument
535 Dans
536 Drama
537 Talarkonst
538 Litteratur
539 Litterära texter

54 Nöjen

541 Underhållning
542 Kommersialiserad idrott
543 Utställningar
544 Offentliga föreläsningar
545 Musik- och teaterföreställningar
546 Film
547 Nöjeslokaler
548 Organiserade laster
549 Rekreation och nöjen; Industriell tillverkning av tillbehör

55 Individualitet och social rörlighet

551 Personnamn
552 Egennamn på djur och föremål
553 Namngivning
554 Status, roll och prestige
555 Status genom färdighet
556 Status genom ägodelar
557 Status genom manipulation
558 Statusförlust

56 Social skiktning

561 Åldersklasser
562 Könsindelning
563 Etniska skillnader
564 Kastväsen
565 Samhällsklasser
566 Livegenskap
567 Slaveri

57 Männskliga relationer, föreningar och grupper

571 Sociala relationer och grupper
572 Vänskapsförhållanden
573 Informella grupper
574 Umgänge och gästfrihet
575 Föreningar
576 Etikett
577 Etiska begrepp
578 Motsättningar inom gruppen
579 Trätor, slagsmål och upplopp

58 Äktenskap

581 Förutsättningar för äktenskap
582 Regler för äktenskap
583 Former för äktenskap
584 Planering för giftermål
585 Bröllop
586 Upplösning av äktenskap
587 Omgifte
588 Speciella former av äktenskap
589 Ogift stånd

59 Familj

591 Bosättningsort
592 Hushållstyp
593 Familjemedlemmarnas inbördes relationer
594 Kärnfamiljen
595 Månggifte
596 Storfamiljer
597 Adoption

60 Släkt

601 Släktskapsterminologi
602 Släktrelationer
603 Far/morföräldrar och barnbarn
604 Föräldrars syskon och syskonbarn
605 Kusiner och flermänningar
606 Svärföräldrar och svärsöner/svärdöttrar
607 Svågerskap
608 Fadderskap och andra artificiella släktskap
609 Beteende gentemot icke-släktingar

61 Släktgrupper (Används inte)

611 Härstamningsregler
612 Släkter och släktgrenar
613 Ätter
614 Stamgrupper
615 Fratrier
616 Tvåklassystem
617 Ingifta släkter (i tvåklassystem)
618 Klaner
619 Folkstammar och nationer

62 Samhälle

621 Byar och andra lokalsamhällen
622 Hövdingar
623 Rådsförsamlingar
624 Lokala ämbetsmän
625 Polisväsen
626 Social kontroll
627 Inbördes rättsskipning utanför lagen
628 Samhällens inbördes förbindelser
629 Härad

63 Samhälle (Används inte)

631 Territoriell hierarki
632 Kommuner
633 Storstäder
634 Län
635 Delstater
636 Ofria områden
637 Landskap
638 Landsting
639 Socken

64 Stat och statsförvaltning

641 Medborgarskap
642 Författning
643 Statsöverhuvud
644 Hovstat
645 Regering
646 Riksdag
647 Statsförvaltning
648 Internationella relationer

65 Stat och statsförvaltning (Används inte)

651 Skattesystem och statsinkomster
652 Statens finanser
653 Offentliga arbeten
654 Forskning och utveckling
655 Statliga företag
656 Statlig kontroll
657 Socialvård
658 Undervisningsväsen
659 Förvaltningsåtgärder, diverse

66 Politik

661 Maktmissbruk
662 Politisk manipulering
663 Hederliga politiska metoder
664 Ohederliga politiska metoder
665 Partiväsen
666 Val
667 Det politiska maskineriet
668 Politiska rörelser
669 Revolution

67 Rättsväsen

671 Lagar och förordningar
672 Ansvarighet
673 Lagöverträdelser
674 Brottslighet
675 Avtal
676 Ombud
677 Organiserad brottslighet

68 Brott och straff

681 Straff och straffredskap
682 Brott mot liv
683 Brott mot person
684 Sedlighetsbrott och brott mot familj
685 Egendomsbrott
686 Avtalsbrott
687 Brott mot staten
688 Brott mot religionen
689 Störande av allmänna ordningen

69 Rättskipning

691 Civilprocesser
692 Domstolar
693 Rättsvårdande personal och polisväsen
694 Förberedande rättsliga åtgärder
695 Rannsakning
696 Domsverkställande
697 Fängelse och häkte
698 Specialdomstolar

70 Försvaret

701 Militär organisation
702 Rekrytering och utbildning
703 Disciplin och stridsmoral
704 Stridande markstyrkor
705 Intendentur och träng
706 Marinen
707 Flygvapnet
708 Specialkårer

71 Militär teknologi

711 Militär ingenjörskonst
712 Militära anläggningar
713 Tygmateriel exklusive fordon
714 Uniformer och utrustning
715 Militärfordon
716 Örlogsfartyg
717 Stridsflygplan
718 Speciell militär utrustning
719 Krigsmaterielindustri

72 Krig

721 Krigsorsaker
722 Omställning till krigsförhållanden
723 Strategi
724 Försörjning
725 Taktik
726 Krigföring
727 Krigets efterdyningar
728 Fred
729 Krigsveteraner

73 Samhällsproblem

731 Katastrofer
732 Handikappade
733 Alkoholism och narkomani
734 Invaliditet
735 Fattigdom
736 Hjälpbehövande i allmänhet
737 Åldringsvård
738 Förseelser

74 Socialvård

741 Privata såväl som offentliga donationer
742 Medicinsk forskning
743 Sjukhus och kliniker
744 Samhällets hälsovård och hygien
745 Socialvård och socialförsäkringar
746 Offentliga hjälpåtgärder
747 Privata välfärdsinrättningar
748 Socialt arbete

75 Sjukdomar, hälso och sjukvård

751 Sjukdomsförebyggande åtgärder.
752 Kroppsskador och kirurgi
753 Sjukdomsteorier
754 Folklig medicin
755 Magisk och mental terapi samt psykoterapi
756 Psykoterapeuter
757 Medicinsk terapi
758 Sjukhus och kliniker.
759 Sjukvårdspersonal

76 Död

761 Liv och död
762 Självmord
763 Att dö
764 Begravning
765 Sorgetid
766 Ovanliga och avvikande begravningsseder
767 Yrkesfolk för begravning
768 Dödsfallets sociala följder
769 Dödskult

77 Trosföreställningar

771 Religion i allmänhet
772 Kosmologi
773 Mytologi
774 Animism
775 Eskatologi
776 Andar och gudar
777 Tur och slump
778 Heliga föremål och platser
779 Trossystem

78 Religonsutövning

781 Religiösa upplevelser
782 Dyrkan
783 Rening och botgöring
784 Undvikande och tabu
785 Avhållsamhet
786 Orgier
787 Uppenbarelse och förutsägelse
788 Ritual
789 Magi

79 Kyrklig organisation

791 Trollkarlar och spåmän
792 Heliga människor
793 Prästerskap
794 Församlingar, kyrkor och sekter
795 Kyrkor
796 Religiösa högtider och gudstjänster
797 Missionsverksamhet
798 Religiös intolerans

80 Räkneord och mått

801 Talmystik
802 Numrering och räkning
803 Matematik
804 Mått, mål och vikt
805 Tidsindelning

81 Vetenskap

811 Logik
812 Filosofi
813 Vetenskaplig metod
814 Humaniora
815 Natur- och samhällsvetenskaper
816 Tillämpad vetenskap

82 Folklig vetenskap

821 Folklig meteorologi
822 Folklig fysik och kemi
823 Folklig geografi och geologi
824 Folklig botanik
825 Folklig zoologi
826 Folklig anatomi
827 Folklig fysiologi
828 Folklig psykologi
829 Folklig sociologi

83 Kön

831 Sexualitet
832 Sexuell Stimulans
833 Sexuellt umgänge
834 Allmänna sexuella regler
835 Släktskap och kön
836 Föräktenskapliga förbindelser
837 Utomäktenskapliga förbindelser
838 Homosexualitet
839 Diverse sexuella beteenden

84 Fortplantning

841 Menstruation
842 Avlande
843 Havandeskap
844 Barnsbörd
845 Svåra och ovanliga förlossningar
846 Barnet och föräldrarna efter förlossningen
847 Abort och barnamord
848 Utomäktenskaplighet

85 Spädbarnstid och barndom

851 Barnets upptagande i samhället
852 Övergångsriter under barnaåldern
853 Matning av spädbarn
854 Spädbarnstid
855 Barndom
856 Barnets utveckling och mognad
857 Barnets sysselsättningar
858 Barnets status

86 Barnuppfostran

861 Barnuppfostran
862 Avvänjning och matträning
863 Renlighetsfostran
864 Sexualfostran
865 Fostran till självkontroll
866 Självständighetsfostran
867 Inlärning av sociala normer
868 Färdighetsträning
869 Tros- och attitydfostran

87 Undervisning

871 Undervisningsväsen
872 Skolundervisning
873 Högre undervisning
874 Yrkesutbildning
875 Lärare
876 Teori och metod i undervisningen
877 Studenter
878 Bildningsverksamhet

88 Människansåldrar

881 Pubertet och pubertetsriter
882 Ungdomens status
883 Ungdom
884 Att bli myndig
885 Vuxenålder
886 Ålderdom
887 Åldringssysselsättningar
888 Åldringars status och behandling

89* Gender

89 Folktro

891 Övernaturliga väsen
892 Folkmedicin
893 Trolldom
894 Divination
895 Visor
896 Sagor
897 Sägner
898 Gåtor
899 Ordspråk, ordstäv, minnesregler, rim, ramsor och urban folklore

90 Texter

901 Texter på talarens språk
902 Översatta texter
903 Interlinjära översättningar

91 Arkeologiska mått, tekniker och analyser

911 Kronologier och kultursekvenser
912 Kulturell stratigrafi
913 Områden med specialiserad funktion
914 Typologier och klassifikationer
915 Arkeologiska register